×
IEŠKOTI
KiekvienamStudentui.lt
Saugi vieta užduoti klausimus
 apie gyvenimą ir Dievą
Dievo pažinimas

Ar galite paaiškinti Trejybę?

Aiškiai ir trumpai apibūdinsime Trejybę… trys dievai ar vienas?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Jūs ir aš gyvename trijų dimensijų pasaulyje. Visi fiziniai objektai yra tam tikro aukščio, pločio ir gylio. Vienas žmogus gali atrodyti kaip kitas arba elgtis kaip kas nors kitas, ar netgi kalbėti kaip kas nors kitas. Tačiau žmogus iš tikrųjų negali būti toks pat kaip kitas žmogus. Jie yra skirtingi asmenys.

Dievas, tuo tarpu, gyvena visatoje, kurios neriboja trijų dimensijų ribos. Jis yra dvasia. Ir Jis, be abejonės, yra daug sudėtingesnis nei mes.

Todėl Jėzus, Sūnus, gali būti kitoks nei Tėvas ir tuo pačiu toks pat.

Biblijoje aiškiai rašoma apie Dievą Sūnų, Dievą Tėvą ir Dievą Šventąją dvasią, tačiau yra pabrėžiama, kad yra tik VIENAS DIEVAS.

Jei pasitelktumėme matematiką, tai nebūtų 1+1+1=3. Tai būtų 1x1x1=1. Dievas yra trejybė.

Sąvoka „Tri“ reiškia tris, o „Unity“ reiškia vieną; taigi, Tri+Unity=Trinity. Tai yra būdas pripažinti, ką Biblija mums atskleidžia apie Dievą: Dievas yra trys ,,asmenys“, turintys tokią pačią dievybės esmę.

Kai kurie bandė pateikti žmogui suprantamus Trejybės pavyzdžius, tokius kaip H2O: vanduo, ledas ir garai (visi skirtingų formų, tačiau visi yra H2O). Kitas pavyzdys galėtų būti saulė: iš jos mes gauname šviesą, karštį ir radiaciją. Trys skirtingi aspektai, tačiau saulė yra viena.

Joks pavyzdys nebus tobulas.

Bet nuo pat pradžių matome Dievą kaip Trejybę. Pradžios knygoje, pirmoje Biblijos knygoje, Dievas sako: „Sukurkime žmogų pagal mūsų paveikslą… Jis sukūrė juos: kaip vyrą ir moterį.“1 Matote, čia vartojami įvardžiai tiek vienaskaitoje, tiek ir daugiskaitoje.

Kai Mozė paklausė Dievo vardo, Dievas atsakė: „Aš esu amžinai esantis.“

Jėzus naudojo tą pačią frazę daugybę kartų:
„Aš esu pasaulio šviesa…“
„Aš esu gyvenimo duona…“
„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“

Abraomas buvo minimas Pradžios knygoje tūkstančius metų prieš Jėzui įžengiant į žemę. Jėzus kalbėjo apie save: „Prieš Abraomui gimstant, aš jau buvau“. Žydai suprato, ką Jėzus sakė ir griebė akmenis, kad Jį negyvai užmėtytų už „piktžodžiavimą“, už teigimą, kad Jis yra Dievas.2 Jėzus visada egzistavo.

Tai nutiko vėl ir vėl. Jėzus buvo labai atviras apie savo unikalius santykius su Tėvu. Būtent todėl „žydai ieškojo progų Jį nužudyti. Jis juk ne tik nusižengė šabui, bet dar ir pavadino Dievą savo Tėvu, taip sulygindamas save su Dievu.“3

Visą amžinybę Tėvas, Sūnus ir Šventoji dvasia palaikė ryšį tarpusavyje, bet ne kaip trys dievai… o kaip vienas Dievas.

Tai atsako į klausimą:

Jei Jėzus yra Dievas, kam Jis meldėsi?

Žemėje Jėzus toliau kalbėjo su Tėvu ir Tėvas ir Šventoji dvasia toliau bendravo su Juo.

Nors tai nėra pilnas sąrašas, tačiau pateikiame keletą ištraukų, patvirtinančių, kad Dievas yra vienas Trejybėje:

„Klausyk, o, Izraeli! VIEŠPATS yra mūsų Dievas, VIEŠPATS yra vienas!“4

„Aš esu VIEŠPATS ir nėra nieko kito be manęs; be manęs nėra kito Dievo.“5

Yra tik vienas Dievas.6

Po krikšto Jėzus pakilo iš vandens; ir dangus buvo atvertas. Jis matė Dievo Dvasią besileidžiančią kaip karvelis ir artėjančią prie Jo. Balsas iš dangaus tarė: „Tai yra mano mylimas Sūnus, kuriuo aš gėriuosi.“7

„Eik ir mokyk visas tautas, krikštyk jas Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu.“8

Jėzus tarė: „Aš ir Tėvas esame viena.“9

„Tas, kuris matė mane, matė Tėvą.“10

„Tas, kas paklus man, paklus ir tam, kas mane siuntė.“11

Jei kas neturi Kristaus Dvasios, Jam nepriklauso.12

„Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok paimti Marijos į žmonas; nes tai, kas joje užgimė, kilo iš Šventosios Dvasios.“13

Ir Angelas atsakė kreipdamasis į ją [Mariją]: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs ir Aukščiausiojo jėga apgaubs tave; todėl ir šventas palikuonis bus vadinamas Dievo Sūnumi.“14

[Jėzus kalbėjo savo mokiniams] „Aš paprašysiu Tėvą ir Jis duos jums kitą Padėjėją, kad Jis liktų su jumis per amžius; tiesos Dvasią, kurios pasaulis negali gauti, nes Jos neregi ir nepažįsta, bet jūs Ją pažįstate, nes Ji gyvena su jumis ir bus jumyse.“… „Jei kas nors mane myli, jis tesės mano žodį; ir mano Tėvas mylės jį ir mes ateisime pas jį ir gyvensime su juo.“15

Skaitykite šį straipsnį, kuriame pateikiami įrodymai, kad Jėzus yra Dievas.

 Kaip galite bendrauti su Dievu…
 Aš turiu klausimą…

(1) Pradžios 1:26-27 (2) Jono 8:56-59 (3) Jono 5:16-18 (4) Pakartoto įstatymo 6:4 (5) Izaijo 45:5 (6) 1 Korintiečiams 8:4 (7) Mato 3:16-17 (8) Mato 28:19 (9) Jono 10:30 (10) Jono 14:9 (11) Jono 12:45 (12) Romiečiams 8:9 (13) Mato 1:20 (14) Luko 1:35 (15) Jono 14:16-17, 23


DALINTIS ŠIUO STRAIPSNIU:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More