×
IEŠKOTI
KiekvienamStudentui.lt
Saugi vieta užduoti klausimus
 apie gyvenimą ir Dievą
DUK

Ar Jėzus kada nors sakė, kad yra Dievas?

Ką Jėzus sakė apie save? Ar jis kada nors teigė esąs Dievas? Pamatykite patys…

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Kiti buvo įsitikinę, kad Jėzus yra Dievas:
Paulius: „Kristus yra matomas neregimojo Dievo atvaizdas.“1
Jonas: „Jis pradžioje buvo pas Dievą.“2

Bet ką pats Jėzus sakė apie save?

Ar jis kada nors save tapatino su Dievu? Remiantis Biblija… Žinoma! Žemiau pateikiama keletas jo teiginių.

Ar Jėzus yra Dievas? Perskaitykite šiuos teiginius

Jėzus teigė, kad jis egzistavo prieš Abraomą
„Jūsų tėvas Abraomas džiūgavo, kad matysiąs manąją dieną; jis ją išvydo ir džiaugėsi.“
    Žmonės kalbėjo: „Dar neturi nė penkiasdešimt metų ir esi matęs Abraomą?“
    Jėzus atsakė: „Iš tiesų sakau jums: pirmiau, negu buvo Abraomas, Aš Esu!“4

Jėzus teigė, kad matyti jį yra tas pats, kaip matyti Dievą
Jėzus šaukė minioms: „Kas mane tiki, tiki ne mane, bet Tą, kuris mane siuntė. Ir kas mane mato, mato Tą, kuris mane siuntė. Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa, kad visi, kurie mane tiki, neliktų tamsoje.“5

„Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano Tėvą. Jau nuo šiol Jį pažįstate ir esate Jį matę“.
    Pilypas Jam sako: „Viešpatie, parodyk mums Tėvą, ir bus mums gana“.
    Jėzus jam taria: „Jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti? Kas matė mane, matė Tėvą! Tad kaip gali sakyti: ‘Parodyk mums Tėvą’?“6

Jėzus sakė, kad jis gali atleisti nuodėmes
„…Bet, kad žinotumėte Žmogaus Sūnų turintį valdžią atleisti žemėje nuodėmes, – čia Jis tarė paralyžiuotajam, – sakau tau: kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo!“ Šis tuojau atsikėlė ir, visiems matant, pasiėmęs neštuvus, išėjo. Visi stebėjosi ir garbino Dievą…“7

Jis jiems tarė: „Jūs esate iš pažemių, o Aš esu iš aukštybės. Jūs – iš šio pasaulio, o Aš – ne iš šio pasaulio. Dėl to Aš jums sakiau, kad mirsite savo nuodėmėse. Jeigu netikėsite, kad Aš Esu, – mirsite savo nuodėmėse.“8

Jėzus sakė, kad jis yra teisėjas ir gali užtikrinti amžinąjį gyvenimą
„Kaip Tėvas prikelia numirusius ir juos atgaivina, taip ir Sūnus grąžina gyvybę, kam nori. Ir Tėvas nieko neteisia, bet visą teismą pavedė Sūnui, kad visi gerbtų Sūnų, kaip gerbia Tėvą.”9

Jėzus jai tarė: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir mirtų, bus gyvas.“10

„Manosios avys girdi mano balsą; Aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. Aš duodu joms amžinąjį gyvenimą; jos nepražus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos.“11

„Tokia mano Siuntėjo valia, kad kiekvienas, kuris regi Sūnų ir tiki Jį, turėtų amžinąjį gyvenimą; ir Aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną.“12

Jėzus sakė, kad yra lygus Dievui
„Aš ir Tėvas esame viena“.
    Tada žydai vėl stvėrėsi akmenų, norėdami Jį užmėtyti.
    O Jėzus paklausė jų: „Daug gerų darbų esu jums parodęs iš savo Tėvo. Už kurį gi darbą užmėtysite mane akmenimis?“
    Žydai Jam atsakė: „Ne už gerą darbą užmėtysime Tave akmenimis, bet už piktžodžiavimą ir kad Tu, būdamas žmogus, dediesi Dievu.“13

Ar Jėzus yra Dievas? Kodėl tai mums rūpi

„Aš esu gyvenimo duona“
Jėzus atsakė: „ Aš esu gyvenimo duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš.“14

„Aš esu kelias, tiesa, gyvenimas“
Jėzus jam tarė: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“15

„Aš esu pasaulio šviesa“
„Aš – pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą.“16

„Pažinsite tiesą“
„Jei jūs pasiliekate mano žodyje, iš tiesų esate mano mokiniai; ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus.“17

„Gyvenkite pilnavertiškai“
„Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų. Aš esu gerasis ganytojas… Manosios avys girdi mano balsą; Aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. Aš duodu joms amžinąjį gyvenimą; jos nepražus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos.“18

„Aš jį mylėsiu“
„…Kas mane myli, tą mylės mano Tėvas, ir Aš jį mylėsiu ir pats jam apsireikšiu… Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime.“19

„Aš visada su jumis“
„… Štai Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“20

Vis dar svarstote, ar Jėzus yra Dievas? Skaitykite pateiktus įrodymus šiame straipsnyje: „Ne aklas tikėjimas“.

 Kaip galite bendrauti su Dievu…
 Aš turiu klausimą…

(1) Kol 1:15 (2) Jn 1:2 (4) Jn 8:56-58 (5) Jn 12:44-46 (6) Jn 14:6-9 (7) Mt 9:6-8 (8) Mt 8:23-24 (9) Jn 5:21-23 (10) Jn 11:25 (11) Jn 10:27-28 (12) Jn 6:40 (13) Jn 10:30-33 (14) Jn 6:35 (15) Jn 14:6 (16) Jn 8:12 (17) Jn 8:31-32 (18) Jn 10:10,27-28 (19) Jn 14:21 (20) Mt 28:20


DALINTIS ŠIUO STRAIPSNIU:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More