×
IEŠKOTI
KiekvienamStudentui.lt
Saugi vieta užduoti klausimus
 apie gyvenimą ir Dievą
Dievo pažinimas

Kas yra Šventoji Dvasia?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Klausimas: Kas yra Šventoji Dvasia? Ar esu matęs šį vardą / pavadinimą keliose vietose?

Mūsų atsakymas: Šventoji Dvasia yra realus asmuo, gyvenantis Jėzaus sekėjuose nuo tada, kai Jėzus buvo prikeltas iš numirusiųjų ir pakilo į dangų1. Jėzus tarė mokiniams:

„Ir Aš paprašysiu Tėvą, ir Jis duos jums kitą Guodėją, kad Jis liktų su jumis per amžius. Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes Jos nemato ir nepažįsta. O jūs Ją pažįstate, nes Ji yra su jumis ir bus jumyse. Nepaliksiu jūsų našlaičiais - ateisiu pas jus.“2

Šventoji Dvasia nėra neaiškus, nematomas šešėlis ar beasmenė jėga. Tai asmuo, visais atžvilgiais lygus Dievui Tėvui ir Dievui Sūnui. Šventoji Dvasia yra trečiasis Trejybės asmuo. Jėzus taip kalbėjo savo apaštalams:

„Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“3

Dievas yra triasmenis Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Visi Tėvo bei Sūnaus dieviškumo bruožai priskiriami taip pat ir Šventajai Dvasiai. Kai asmuo atgimsta patikėdamas Jėzumi Kristumi ir priimdamas Jį4, Dievas dvelkia žmogaus viduje per Šventąją Dvasią5. Ji turi intelektą6, emocijas7 bei valią8.

Pagrindinis Šventosios Dvasios vaidmuo - liudyti Jėzų Kristų9. Ji žmonių širdims pasako tiesą apie Jėzų. Šventoji Dvasia taip pat yra krikščionių mokytoja10. Ji atskleidžia tikinčiajam Dievo valią ir tiesą. Jėzus taip kalbėjo apie Šventąją Dvasią:

„Guodėjas - Šventoji Dvasia, kurią mano vardu Tėvas atsiųs, - mokys jus visko ir viską primins, ką jums sakiau."11

„Bet kai ateis Ji, Tiesos Dvasia, jus Ji įves į visą tiesą. Ji nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką išgirs, ir praneš, kas dar turi įvykti."12

Šventoji Dvasia apsigyvena tų žmonių širdyse, kurie tiki Jėzumi, ir jos pagrindinis tikslas - padėti pasireikšti Dievo charakteriui tikinčiojo gyvenime. Mums, patiems nesugebantiems pasikeisti, Šventoji Dvasia atneša į mūsų gyvenimus meilę, džiaugsmą, ramybę, kantrybę, malonumą, gerumą, romumą, ištikimybę ir susivaldymą13. Užuot prašęs būti mylinčiais, kantriais, maloniais, Dievas prašo pasitikėti Juo ir išryškinti tuos bruožus. Taigi krikščionims liepiama gyventi Dvasia14 ir būti pilniems Šventosios Dvasios15. Tada ji sustiprina krikščionį vykdyti tarnystę ir padėti kitiems tikintiesiems augti dvasiškai16.

Šventoji Dvasia taip pat veikia ir tarp netikinčių Kristumi. Ji įtikina žmonių širdis Dievo tiesa: kokie nuodėmingi mes esame, kaip mums reikia Dievo atleidimo, ir koks teisus buvo Jėzus, nes jis mirė už mus, už mūsų nuodėmes, dėl Dievo galutinio teismo pasauliui ir tų, kurie jo nepažįsta17. Šventoji Dvasia patraukia mūsų širdis ir protus kviesdama atgailai, gręžtis į Dievą atleidimo ir naujo gyvenimo.

 Kaip galite bendrauti su Dievu…
 Aš turiu klausimą…

(1) Apaštalų darbų 2 skyrius (2) Evangelija pagal Joną 14: 16 – 18 (3) Evangelija pagal Matą 28: 18 – 20 (4) Evangelija pagal Joną 1: 12 – 13; 3: 3 – 21 (5) Pirmas laiškas korintiečiams 3: 16 (6) Pirmas laiškas korintiečiams 2: 11 (7) Laiškas romiečiams 15: 30 (8) Pirmas laiškas korintiečiams 12: 11 (9) Evangelija pagal Joną 15: 26; 16: 14 (10) Pirmas laiškas korintiečiams 2: 9 – 14 (11) Evangelija pagal Joną 14: 26 (12) Evangelija pagal Joną 16: 13 (13) Laiškas galatams 5: 22 – 23 (14) Laiškas galatams 5: 25 (15) Laiškas efeziečiams 5: 18 (16) Laiškas romiečiams 12 skyrius; Pirmas laiškas korintiečiams 14 skyrius; Laiškas efeziečiams 4 skyrius (17) Evangelija pagal Joną 16: 8 – 11


DALINTIS ŠIUO STRAIPSNIU:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More